Privacybeleid: Bescherming van de persoonsgegevens

JJ-Line respecteert alle individuele rechten op de persoonsgegevens en privacy.

JJ-Line hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk (bv om een bestelling te plaatsen) dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal jij zich richten tot JJ-Line, Honnestraat 31 - B-3700 Tongeren - België, jj-line@telenet.be.
Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan JJ-Line, Honnestraat 31 - B-3700 Tongeren - België, jj-line@telenet.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Het JJ-Line Team

Disclaimer (afwijzing van aansprakelijkheid)

Lees de hierna volgende bepalingen zorgvuldig. Het bezoeken van deze website impliceert uw bevestiging van het feit dat u deze bepalingen heeft gelezen, begrepen en aanvaard.

Aansprakelijkeheid:

JJ-Line en de personen of bedrijven die dit systeem van informatie voorzien:

  • geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of via dit systeem werd uitgewisseld;
  • wijzen iedere aansprakelijkheid van de hand voor de inhoud van de bladzijden van de JJ-Line Website met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruik of voortvloeiend uit het feit dat een persoon - bijv. bij het nemen van enige beslissing of het stellen van enige handeling - vertrouwd zou hebben op informatie opgenomen in deze bladzijden;
  • wijzen elke, uitdrukkelijke of impliciete, garantie of aansprakelijkehid af in verband met het gebruik van het systeem;
  • zijn geenszins aansprakelijk voor
    • Het aanbieden van verbindingen ("links") met andere websites;
    •  de inhoud van andere websites - ongeacht het om een website gaat waaruit u in verbinding werd gebracht met deze JJ-Line WebSite of om een website waarmee u zich heeft verbonden vanuit de website van JJ-Line;
    • de gevolgen van handelingen gebaseerd op de inhoud van andere websites.

Verspreiding informatie

De gegevens op deze site hebben een louter informatief karakter en het is geenszins de bedoeling om ze te verspreiden in enige jurisdictie waar zulke verboden of gelimiteerd zou zijn. Gebruikers dienen zich aan het bestaan van dergelijke beperkingen te vergewissen en overeenkomstig te handelen.

Klachten

De gebruiker die de informatie op deze bladzijden raadpleegt, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via het systeem beschikbaar gestelde informatie, ongeacht of dergelijke klachten tegen JJ-Line worden ingediend of tegen om het even welke andere persoon of instantie die het systeem van informatie heeft voorzien. Bovendien stemt de gebruiker die de informatie op deze bladzijden raadpleegt ermee in alle risicos die aan het gebruik van het systeem verbonden zijn op zich te nemen (en af te zien van elke klacht tegen JJ-Line of om het even welke persoon of instantie die het systeem van informatie voorziet), met inbegrip van het risico dat computers, software of gegevens worden beschadigd door een of ander virus dat via het systeem of als gevolg van het feit dat de gebruiker het systeem raadpleegt, zou kunnen worden overgedragen of geactiveerd.

Geschillenregeling

Elke geschil met betrekking tot deze website en/of de inhoud ervan is onderworpen aan Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de Tongerse gerechten.

Gelieve dit systeem onmiddelijk te verlaten indien u met deze voorwaarden niet akkoord gaat.


Gebruik van deze site betekent dat u onze algemene voorwaarden accepteert.
Copyright © 2016 JJ-Line Sexy Lingerie | Algemene voorwaarden | Privacy | Disclaimer

Betaalmethodes